به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره گسترش صنایع پیام افزایش سرمایه ۵٠ درصدی این شرکت از محل سایر اندوخته ها را به تصویب رساند.