مجمع شرکت پگاه آذربایجان شرقی امروز برگزار شد و درباره افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها به طور رسمی اظهار نظر شد.