فولاد مبارکه با روند صعودی در گزارش ١٢ ماهه خود همراه شده و توانست گزارش ١٢ ماهه خوبی به همراه داشته باشد.

بورس۲۴ : فولاد مبارکه با روند صعودی در گزارش 12 ماهه خود همراه شده و توانست گزارش 12 ماهه خوبی به همراه داشته باشد.

در عملکرد 12 ماهه فولاد شاهد رشد 28 درصدی سود عملیاتی هستیم؛ فروش نیز رشد 67 درصدی داشته و سود ناخالص با جهش 51 درصدی همراه شده است.

اما فولاد مبارکه در گزارش تفسیری خود خبر ازافزایش فروش مقداری در سال99 و افزایش فروش ریالی داده است که این امر می تواند سود سازی بالاتری به نسبت سال 98 را برای این شرکت به همراه داشته باشد.

فولاد مبارکه آخرین وضعیت پرتفوی خود را نیز منتشر کرده که این پرتفوی ارزشی بسیار بالایی دارد.

ارزش روز سهم دارایی های بوسی فولاد مبارکه به بیش از 74700 میلیارد تومان رسیده است.

بازدهی سهم طی یک ماهه اخیر بیش از 50 درصد بوده و سهم با رشد قیمتی بسیار خوبی به واسطه بیس بنیادی خود همراه بوده است.