بورس ٢۴ : ارزش معاملات بازار سهام در سال ١٣٩٩ از مرز ۵٠٠ هزار میلیارد تومان گذشت. این آمار زمانی معنای خاصی پیدا می کند که حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است ، یعنی ٨٠ درصد بازیگران اصلی این روزهای بورس سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند. جدول مطلب روایتگر متغیر بااهمیت ارزش معاملات بازار سهام در روزهای سپری شده از سال ١٣٩٩ است و قدرت گردش نقدینگی در بورس که به مراتب بالاتر از سایر بازارهای موازی است.

بورس۲۴ : ارزش معاملات بازار سهام در سال 1399 از مرز 500 هزار میلیارد تومان گذشت.

این آمار زمانی معنای خاصی پیدا می کند که حدود 400 هزار میلیارد تومان آن معامله خرد بوده است ، یعنی 80 درصد بازیگران اصلی این روزهای بورس سرمایه گذاران حقیقی و خرد هستند.

جدول زیر روایتگر متغیر بااهمیت ارزش معاملات بازار سهام در روزهای سپری شده از سال 1399 است و قدرت گردش نقدینگی در بورس که به مراتب بالاتر از سایر بازارهای موازی است.

ارزش معاملات سال 1399

ارزش کل معاملات بورس و فرابورس بانضمام اوراق مشارکت

ارزش معاملات خرد بورس و فرابورس

هفته اول فروردین

9.909 میلیارد تومان

هفته اول فروردین

7.778 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

23.103 میلیارد تومان

هفته دوم فروردین

17.146 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

43.548 میلیارد تومان

هفته سوم فروردین

34.154 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

45.701 میلیارد تومان

هفته چهارم فروردین

35.068 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

58.993 میلیارد تومان

هفته اول اردیبهشت

45.671 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

68.408 میلیارد تومان

هفته دوم اردیبهشت

53.861 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

85.796 میلیارد تومان

هفته سوم اردیبهشت

64.426 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

93.923 میلیارد تومان

هفته چهارم اردیبهشت

81.181 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

73.496 میلیارد تومان

هفته پنجم اردیبهشت

59.902 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

502.880 میلیارد تومان

جمع کل از ابتدای سال

399.187 میلیارد تومان