قبول خرداد حدود ٩۴ درصد بازدهی در ۶٢ روز «دور دور» سهامداران خودرویی در خیابان بورس با کسب ١٧٠ درصد بازدهی سهامداران چه صنایعی در همین دوماهه ثروتمند شدند؟؟