به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بهنوش ایران اعلام نمود ،به خاطر شیوع ویروس کرونا و مبارزه با این ویروس صورت های مالی ١٢ماهه منتشر نشده و شرکت سعی دارد طی ماه جاری صورت های مالی را منتشر کند.