بورس ٢۴،فرابورس ایران مواردی از دستورالعمل های اجرایی نحوه انجام معاملات را اصلاح کرد،که از مهمترین این موارد ، تبصره ۴ماده ٢٢که طبق قانون جدید در این دستورالعمل بازگشایی حجم مبنا اعمال می گردد،در خصوص گره معاملاتی زمانی اجرا خواهد شد که قیمت در ۵ جلسه معاملاتی در کف یا سقف دامنه باشد به شرطی که متوسط حجم معاملات ۵ جلسه متوالی کمتر از ۵درصد حجم مبنا باشد.در پذیره نویسی بازار سوم معاملات بر خط مجاز است.