به گزارش بورس٢۴، بیمه زندگی خاورمیانه با نماد معاملاتی بخاور به بازار اول فرابورس منتقل و درج نماد شد