مجمع شرکت توزیع داروپخش امروز با حضور ٨٢ درصد از سهامداران شرکت برگزار شد.