به گزارش بورس٢۴، بلوک٣.٢٨ درصدی سهام تاپیکو توسط پتروشیمی فن آوران به فروش خواهد رسید بدین ترتیب، این بلوک در تاریخ دوازدهم خرداد ماه با قیمت پایه هر سهم١١۴٠٠ ریال به صورت یکجا و نقد عرضه می شود