مجمع شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج امروز برگزار شد که به دلیل زیان انباشته ۲۸۲۱ ریال به ازای هر سهم، سود تقسیم نشد.