به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه سینا در خصوص برخی موارد مربوط به عملکرد و صورت های مالی شرکت توضیحاتی ارائه نمود.