مجمع شرکت واسپاری ملت امروز برگزار شد. این مجمع ٧۵ درصد از سود محقق شده شرکت در سال مالی گذشته را تقسیم کرد.