به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت توسعه اقتصادی آرین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ برای هر سهم ۴٣۴ ریال سود محقق کرد. سود خالص شرکت نیز حدود ۶١ میلیارد تومان بود. در این دوره درآمد های عملیاتی ٨ درصد و هزینه های مالی ٢٩ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
توسعه اقتصادی آرین ۶١ میلیارد تومان در سال ٩٨ سود خالص داشت