به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تولید گوشت مرغ ماهان اعلام نمود تمهیدات لازم در خصوص فعالیت های پیشگیرانه صورت پذیرفته است؛ اما این شرکت از وضعیت موجود مستثنی نبوده و شرایط رکودی و تضعیف تقاضای مصرفی گوشت مرغ همچنین وجود مازاد عرضه ناشی از جوجه ریزی های ماه های گذشته، منجر به عدم تعادل در بازار و کاهش نرخ فروش در ماه های اسفند و فروردین شده است. در اردیبهشت ماه نرخ فروش بهبود نسبی یافته و امید است به تدریج شاهد تقویت تقاضا در بازار باشیم.