بهبود نقدینگی؛ کاهش هزینه های مالی و... بانک ایران زمین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ با رشد ٢٧٠ درصدی وجه نقد و هم چنین مثبت شدن جریان وجه نقد عملیاتی مواجه بود و در مجموع بهبود نقدینگی در گزارش این بانک کاملا مشهود است. بدین ترتیب می توان گفت بانک توانسته است، تا حد قابل توجهی مشکلات نقدینگی را که بسیاری از بانک ها با آن مواجه هستند حل و فصل نماید. نکته مثبت دیگر در عملکرد ١٢ ماهه وزمین رشد ٢۶ درصدی درآمد حاصل از کارمزد می باشد. هم چنین هزینه های مالی با افت ١۶ درصدی مواجه بوده که خود نکته ای قابل توجه است... ​

بورس۲۴ : بانک ایران زمین در 12 ماهه منتهی به اسفند 1398 با رشد 270 درصدی وجه نقد و هم چنین مثبت شدن جریان وجه نقد عملیاتی مواجه بود و در مجموع بهبود نقدینگی در گزارش این بانک کاملا مشهود است.

بدین ترتیب می توان گفت بانک توانسته است، تا حد قابل توجهی مشکلات نقدینگی را که بسیاری از بانک ها با آن مواجه هستند حل و فصل نماید.

نکته مثبت دیگر در عملکرد 12 ماهه وزمین رشد 26 درصدی درآمد حاصل از کارمزد می باشد. هم چنین هزینه های مالی با افت 16 درصدی مواجه بوده که خود نکته ای قابل توجه است.