مجمع شرکت پلی پروپیلن جم امروز با حضور بیش از ٩٠ درصد سهامداران تشکیل شد. این مجمع بیش از ٩٩ درصد سود محقق شده را تقسیم کرد.