به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت توسعه اقتصادی آرین از خرید شش دانگ عین و منافع ١٢ دستگاه آپارتمان از ١٢ واحد ملک خیابان گاندی ١۵ خبر داد .
توسعه اقتصادی آرین ساختمان خرید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت توسعه اقتصادی آرین از خرید شش دانگ عین و منافع 12 دستگاه آپارتمان از 12 واحد ملک خیابان گاندی 15 خبر داد و اعلام نمود با توجه به کمبود فضای اداری محل قبلی شرکت و با توجه به گسترش فعالیت ها و نیاز به جذب نیروهای متخصص، لزوم افزایش فضای اداری احساس گردید. با عنایت به خرید 89 درصد سهام شرکت پارس پرند دیبا و به منظور نظارت مستقیم بر فعالیت ها و عملیات شرکت تحت کنترل مقرر گردید که شرکت مذکور در ساختمان شرکت مادر ( توسعه اقتصادی آرین) مستقر گردد. ایجاد زیرساخت فضای اداری برای برنامه های توسعه ای آتی شرکت معامله انجام شده تاثیر قابل توجهی بر روند عملیات عادی شرکت نداشته و صرفا موجب تسهیل عملیات شرکت خواهد گردید.