به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت پخش البرز در گزارش تفسیری اعلام نمود ، ساخت انبار جدید مرکز توزیع شیراز در سال ١٣٩٩، کاهش دوره وصول مطالبات ، از مهمترین پروژه ها طرح ها و برنامه های توسعه می باشد. گفتنی است راه اندازی سیستم فروش آنلاین و پخش وسیع الکل و دستکش به بیمارستان ها و داروخانه ها جهت مبارزه با ویروس کرونا از برنامه های ورود به بازار های جدید توزیع شرکت می باشد.