به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین از انتقال سهام فرآورده های تزریقی و دارویی ایران به این شرکت بابت مطالبات از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی خبر داد.