به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در خصوص نحوه برگزاری مجمع با توجه به شیوع بیماری کرونا شفاف سازی نمود.