مجمع شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران امروز با حضور ۶۲ درصد سهامداران برگزار شد.