مقایسه آمار در دو هفته اخیر از افزایش ٣۴ درصدی حجم و رشد بیش از ۵ درصدی ارزش معاملات خبر می دهد. میزان تقاضا نیز نسبت به...