ورق گالوانیزه با افزایش نرخ ٢٣ درصد معامله شد و حداکثر تا مرز ١٠,٣٠١ تومان خریدار داشت. این در حالی ست که عرضه قبلی با میانگین قیمتی ٩,١١٩ تومان....