به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مهندسی نصیر ماشین در ١ماهه منتهی به فروردین ١٣٩٩ حدود ٢ میلیارد تومان از فروش محصولات خود درآمد کسب نمود.