مجمع عمومی عادی به طور سالانه شرکت دوده صنعتی پارس در میانه برگزاری وارد تنفس شد.