بورس ٢۴ : بازار سرمایه در نخستین روز از هفته جاری شاهد تحولات مهمی بود. در مرحله پیش گشایش حدو ٢٠٠ نماد صف خرید را تجربه کردند. ارزش این صف های خرید بیش از ۴،٨٠٠ میلیارد تومان بود. در مقابل اما حدود ۵٠ نماد نیز متحمل صف فروش بودند که ارزش آن ها به کمتر از ۴۵٠ میلیارد تومان می رسید. در این مرحله بیشترین ارزش ریالی نمادهایی که در صف خرید بودند به گروه فرآورده های نفتی اختصاص داشت. اما از لحاظ بیشترین تعداد نمادهایی که صف خرید را تجربه می کردند گروه سیمانی پیشتاز بود.