افزایش بیش از ۵ درصدی نرخ معامله شمش در این هفته تا مرز ٢٣٧,٢۴۴ ریال و رشد....