به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان ساوه نحوه برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه خود را با توجه به شیوع بیماری کرونا مشخص نمود.