به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کربن ایران اعلام نمود، با عنایت به شیوع ویروس کرونا از اسفندماه ١٣٩٨ و تداوم آن در سال جاری با توجه به اقدامات صورت گرفته و آمادگی این شرکت، تولید و فروش داخلی با حداقل انحراف انجام شده است ولیکن در بخش صادرات به دلیل کاهش شدید قیمت جهانی نفت و ایجاد نوسان قیمت محصولات و اخلال در حمل و نقل و گمرک و همچنین کاهش تقاضا در کشورهای مقصد صادراتی، عملکرد شرکت در این حوزه با محدودیت و دشواری رو برو گردید که موجب انحراف در تحقق برنامه های فروش شرکت شده است. بدیهی است در صورت کاهش شیوع ویروس کرونا در آینده نزدیک و افزایش تقاضای داخلی و عادی شدن فعالیت شرکت های مصرف کننده دوده، و افزایش تقاضای صادرات این امکان وجود دارد تا با برنامه ریزی صورت گرفته انحراف از برنامه جبران شود.