به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران از اخذ رای دیوان عدالت اداری به نفع شرکت در دعوی با اداره امور مالیاتی استان اصفهان خبر داد.