به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ برای هر سهم ٣٣٨ ریال سود محقق کرد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ٢٩١ ریال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود و علت رشد ١۶ درصدی سود شیران در سال جاری به نسبت دوره مشابه قبل را می توان در شد چشمگیر درآمد سرمایه گذاری ها جست و جو نمود.