به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک سینا در عملکرد ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨، حدود ٢۴٧٠ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که ١٩٢ میلیارد تومان از این درآمد در همین ماه حاصل شده است. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ٢٠۵٨ میلیارد تومان رسید که حدود ١۶۶ میلیارد تومان آن مربوط به ماه اسفند می باشد. گفتنی است تراز این بانک در مدت ١٢ ماهه ۴١٢ میلیارد تومان و اسفند ماه ٢۶ میلیارد تومان مثبت بود.