به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پالایش نفت لاوان در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ حدود ٢٧٧۵ هزار متر مکعب تولید داشت که از این مقدار حدود ٢٠٣ هزار مترمکعب در همین ماه تولید شده است.