به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس در خصوص قرارداد چند اپلیکیشن جامع بهشت پارس مارکت به نکات مهمی اشاره نمود.