به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش خود را منتشر نمودند.