به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک گردشگری در خصوص تملیک ٧٠ درصدی سهام شرکت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا کیش به ارزش ٢٩،١٠٠میلیارد ریال در راستای وصول برخی از مطالبات بانک بعد از ارزیابی مجدد سهام تملیکی توسط کانون کارشناسان رسمی دادگستری و توافق صورت گرفته با مشتری بهای تمام شده دارایی تملیکی به ٢٣،٠٨٩ میلیارد ریال تقلیل یافت.