به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بیمه سامان یک باب ساختمان را به مبلغ ۵٠ میلیارد تومان به بانک سامان فروخته است .ارزش دفتری دارایی حدود ٢۴ میلیارد تومان می باشد.این ساختمان با هدف سرمایه گذاری در رشته های سریع المعامله و سودآوری مناسب فروخته شده است.