به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کویر تایر در ٢ ماه نخست سال مالی منتهی به آذر ١٣٩٩ حدود ١١۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات کسب نمود.