به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت از وضعیت درآمد خود تا پایان بهمن ماه گزارش ارائه نمودند.