بانک صادرات ایران یکی از بزرگترین بانک های بورسی است که چند سالی را با افزایش زیان دهی ، شمولیت ماده ١۴١ قانون تجارت و مشکلات عدیده ای می گذراند.مدتی است این بانک در مسیر اصلاح و بهبود قرار گرفته و رفته رفته در حال مهیا شدن برای شناسایی سود در صورت های مالی می شود و در ظاهر دوران خوش سوددهی به بانک صادرات باز می گردد...