اکنون مس در ١١ماهه سال جاری موفق به ثبت فروشی بیش از ٢٠ هزار میلیارد تومان شده است و تاکنون چند مرتبه پیش بینی های خود را تعدیل کرده است.