به گزارش بورس٢۴، بنیاد مستضعفان دو بلوک ٧ و ٨ درصدی سهام بانک سینا را واگذار می کند بدین ترتیب، ابتدابلوک ٧ درصدی این بانک با قیمت پایه هر سهم ۵١٨ تومان در تاریخ ٢۵ اسفند ماه عرضه خواهد شد و بلوک دیگری به میزان ٨ درصدی با قیمت پایه هر سهم ۵١٨ تومان در تاریخ بیست و یکم اسفند ماه عرضه خواهد شد