از ابزار مالی فروش تعهدی صحبت می کنیم. ابزاری که زمزمه های آمدنش از سال ٩۵ به گوش می رسید که پس از اعمال تغییراتی روز شنبه هفته جاری در شرکت بورس تهران رونمایی شد. با همه توضیحاتی که در خصوص ساز وکار این ابزار مالی ارائه شده اما همچنان ابهاماتی برای فعالان بازار داشته است. در همین راستا و برای بیان شفاف تر چگونگی معامله با استفاده از فروش تعهدی با مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار صحبت کرده ایم.

بورس۲۴ : ابزاری که سبب می شودافراد هم در روزهای منفی و هم در روزهای مثبت بازار بتوانند کسب منفعت کنند راه اندازی شد. از ابزار مالی فروش تعهدی صحبت می کنیم. ابزاری که زمزمه های آمدنش از سال 95 به گوش می رسید که پس از اعمال تغییراتی روز شنبه هفته جاری در شرکت بورس تهران رونمایی شد. با همه توضیحاتی که در خصوص ساز وکار این ابزار مالی ارائه شده اما همچنان ابهاماتی برای فعالان بازار داشته است. در همین راستا و برای بیان شفاف تر چگونگی معامله با استفاده از فروش تعهدی با مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار صحبت کرده ایم.

محسن خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار در گفت وگو با بورس۲۴ در خصوص سازوکار فروش تعهدی گفت: در حقیقت در این ساز وکار افرادی که دارنده سهامی بوده و قصد فروش آن را نداشته و هدفشان نگه داری سهام است می توانند وکالت فروش سهمشان را به افرادی که متقاضی هستند بدهند. در واقع متقاضی به وکالت از مالک سهام نسبت به فروش اوراق بهادار طبق قرارداد فروش تعهدی اقدام می کند.

او با بیان اینکه فروش تعهدی از یک دوره تنفسی برخوردار است افزود: فروش تعهدی در بازار سهام از یک دوره تنفسی برخوردار بوده که به طور مثال چنانچه فردی بخواهد وکالت فروش سهام خود را به فردی بدهد پس از دوره تنفس و تا سررسید مشخص شده متقاضی(شخصی که به او وکالت داده شده) باید سهام را به شخص وکالت دهنده بازگرداند. از سویی شخصی که وکالت فروش داده می تواند وکالت خریدی هم به متقاضی بدهد تا پس از دوره تنفس متقاضی سهام فروخته شده را خریداری و در اختیار او قرار دهد.

محسن خدابخش در ادامه تصریح کرد: مالک اولیه سهام می تواند به شخص متقاضی بگوید که وجوه حاصل از فروش سهم را یا سپرده بانکی کرده و یا اوراق با درآمد ثابت خریداری کند تا از این محل منفعتی نصیب مالک سهام شود. از سویی مالک اولیه سهام می تواند پس از اتمام دوره تنفس درخواست باز پس گیری سهام وکالت داده شده به متقاضی را کند که در این صورت متقاضی موظف است سهام فروخته شده را خریده و به مالک اولیه سهام باز گرداند. قاعدتا چنانچه قیمت سهم کاهش یافته باشد از آنجایی که متقاضی سهم را با قیمت بالاتر فروخته است منتفع خواهد شد. در این صورت مالک اولیه سهام نیز متضرر نخواهد شد بلکه از سودی که حاصل از فروش سهام بوده هم منتفع خواهد شد.

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص نکات مثبت این طرح خاطرنشان کرد: با این ابزار مالی بازار، بازاری دو طرفه خواهد شد. در حقیقت با استفاده از این ساز و کار می توانیم بازاری داشته باشیم که افراد نه تنها در صعود قیمت ها و حالت رونق بازار بلکه با در همه شرایط و با توجه به پیش بینی ها و تحلیل هایی هم که دارند کسب منفعت کنند. از سویی فروش تعهدی سبب خواهد شد تا قیمت گذاری ها در بازار به صورت منصفانه تری صورت پذیرد.