به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک صادرات در عملکرد ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨، حدود ١٢۵۴٧ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود که ١٣۴٩ میلیارد تومان از این درآمد در همین ماه حاصل شده است. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ١۴۶١۴ میلیارد تومان رسید که حدود ١۵٣١ میلیارد تومان آن مربوط به ماه بهمن می باشد.