با توجه به وضعیت تولید و فروش انتظار سود آوری تا پایان سال به میزان بالا و رشد سود دور از انتظار نیست.