به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش درآمد خود را تا پایان بهمن ماه ارائه نمودند.