به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت لیزینگ ایران به سوالات مطرح شده در سامانه تدان پاسخ داد.