پایانی این محصول با ١٢.۴% افزایش نسبت به پایه به طور میانگین ۵٨,۴٩۵ ریال قیمت خورد که نسبت به عرضه ٢٩ بهمن ماه نیز ۴ درصد رشد را نشان می دهد...