به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت سرمایه گذاری غدیر در ١٢ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ مبلغ ۵۴٢ ریال سود برای هر سهم محقق کرده است که ٩۴درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.عامل اصلی رشد سود در این دوره افزایش ١٠٠درصدی درآمد سود سهام می باشد.